Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on IVALONATURALIN henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2020

1. Rekisterinpitäjä

IVALONATURAL
y:1604532-6

2. Reksiteriasioista vastaa

IVALONATURAL
Metsätie 5
99800 Ivalo
Puhelin: 040 5082853
Sähköposti: info@ivalonatural.fi

3. Rekisterin nimi

IVALONATURAL verkkosivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

IVALONATURAL verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin luottamuksellisesti.

5. Mitä tietoja kerään?

Rekisterinpitäjä rekisteröi IVALONATURAL verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Näitä perustietoja ovat: nimi, osoite, puhelin ja sähköposti.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu siten salasanan taakse. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee vain rekisterinhoitaja.

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, kuten suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Pyydän, että kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisterihoitajalle.

8. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on pyydettäessä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterihoitajalle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman, puutteellisen, virheellisen, tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinhoitajaan asian korjaamiseksi.

11. Erimielisyydet

Jos kaupankäynnissä tulee erimielisyyttä ja sitä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. (www.kuluttajariita.fi)